Πρόγραμμα Επιδότησης "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη"

Μάθετε πληροφορίες για το πρόγραμμα και δείτε τις προτάσεις μας σε έτοιμα πακέτα

H επιδότηση θα αφορά εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 10,8 kW που στην περίπτωση των νοικοκυριών συνοδεύονται από μπαταρίες έως 10,8 kWh. Επίσης επιδοτούνται συστήματα έως 5 kW με μπαταρίες χωρητικότητας 5 kWh.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Υβριδικό net-metering Σχέδιο

1. Ποιοί έχουν δικαίωμα ένταξης και οι κατηγορίες των ωφελούμενων

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες
ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική
Σύμβαση Σύνδεσης για το Φ/Β σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), με τον ΔΕΔΔΗΕ.

2. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον
υφίσταται) στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό με
ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

3. Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα
αποθήκευσης (μπαταρία), ενώ οι ωφελούμενοι της Κατηγορίας.
Δ (Αγρότες) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

4. Σε περίπτωση Σύμβασης Σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό χωρίς την ύπαρξη μπαταρίας, για να υποβληθεί
αίτηση στο Πρόγραμμα για τις Κατηγορίες Α, Β και Γ θα πρέπει προηγουμένως η Σύμβαση Σύνδεσης να τροποποι-
ηθεί σχετικώς για να συμπεριληφθεί το απαιτούμενο σύστημα αποθήκευσης.

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW)

Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp

Χωρητικότητα ≤ 5kWh

5kWh <Χωρητικότητα≤10,8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)

65%

60%

100%

100%

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)

35%

25%

100%

100%

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

30%

20%

90%

90%

Δ

Αγρότες

40%

40%

90%

90%

2. Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται πριν την υποβολή της αίτησης

1. Για την υπαγωγή κάθε αίτησης λαμβάνεται υπόψη η παροχή κατανάλωσης του ενδιαφερομένου η οποία αναγράφεται και στην Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συναφθεί μεταξύ του αιτούντος και του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο (νοικοκυριά) ή τον αγρότη που αποτυπώνεται ως αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ στην Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία έχει συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης.

α) στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά) για τις Κατηγορίες Β και Γ (εξαιρείται η Κατηγορία Α), το φυσικό πρόσωπο να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
β) Στη περίπτωση των αγροτών για την Κατηγορία Δ, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

α) Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

β) Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Δ (Αγρότες) είναι αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

γ) Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.

δ) Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος /ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού.

ε) Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

α) Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (νοικοκυριά) δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  αα) Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη).

  αβ) Διαθέτει ενεργή, οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

β) Για την κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά για τη παροχή για την οποία έχει δηλώσει και δικαιούται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί για διαφορετική παροχή, δεν εμπίπτει στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) αλλά στην Κατηγορία Β ή Γ.

γ) Για την κατηγορία Δ (Αγρότες), ο αιτών δύναται να υποβάλλει και παραπάνω από μία αιτήσεις που αντιστοιχούν η κάθε μία σε μία ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούντος.

δ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή ή αγροτικές παροχές, επιτρέπεται ο αιτών (αγρότης) να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του σύμφωνα και με την περ. α) της παρούσας παραγράφου.

ε) Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία ή παροχή ρεύματος.

στ) Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο τον αιτούντα με την επιφύλαξη της περ. ζ), επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία.

ζ) Δεν επιτρέπεται η ακύρωση/ανάκληση, υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα πάνω από δύο (2) φορές. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.

3. Για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα κάτωθι:

α) o ωφελούμενος έχει τη κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο, τηρουμένων των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του εκάστοτε Κανονισμού της πολυκατοικίας,

β) η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα και με τους σχετικούς πολεοδομικούς κανόνες,

γ) το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης τακτοποίησης στο κτίριο ή το ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα,

δ) η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.

4. Προτάσεις υβριδικών πακέτων net-metering που επιδοτούνται

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια HT-SAAE

Η HT-SAAE είναι κατασκευάστρια φωτοβολταϊκών πλαισίων που έκανε τα πρώτα βήματά της φτιάχνοντας φωτοβολταϊκά πλαίσια για αεροδιαστημικές αποστολές της Κίνας. Σήμερα συνεχίζει να είναι μοναδικός προμηθευτής της China Aerospace Science Technology Corporation  και με όλη αυτήν την τεχνογνωσία, ερευνά και παράγει υψηλής ποιότητος μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια ιδανικά για κάθε είδους φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.

0 w
ΙΣΧΥΣ
0 %
ΑΠΟΔΟΣΗ
0 ~ + 0 W
POWER TOLERANCE
0 Yrs
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
0 Yrs
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Υβριδικά Inverters Ιταλικού κατασκευαστικού οίκου ZCS AZZURRO

Η  ZCS AZZURRO συνδυάζει όλες τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους στην παραγωγή των inverters για να μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσής σας.

Η εφαρμογή παρακολούθησης του inverter που προσφέρει δωρεάν η AZZURRO για κινητά και tablets είναι εύκολο στην χρήση και σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του συστήματος.

10 Χρόνια Εγγύηση

Οι inverters της Azzurro έρχονται με 10 ετής εγγύηση εργοστασίου και οι μπαταρίες έρχονται με 5 ετής εγγύηση εργοστασίου

Ιταλικής Τεχνολογίας

Οι inverters της Azzurro έρχονται με 10 ετής εγγύηση εργοστασίου και οι μπαταρίες έρχονται με 5 ετής εγγύηση εργοστασίου

Backup σε πραγματικό χρόνο

Ο συνδυασμός inverters-μπαταρίες της Azzurro φροντίζουν να γυρίζουν σε λειτουργία backup και να τροφοδοτούνται οικιακές συσκευές σας τις ώρες που υπάρχει απουσία Δικτύου

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσφορά για την δική σας οικία σήμερα

Τηλέφωνο

+30 211 71 09 382

+30 211 71 09 383

FAX: +30 211 71 09 384

E-mail

Διεύθυνση

Δημαράκη 20, Βοτανικός Τ.Κ. 11855

Φόρμα στοιχείων για επιδότηση

  Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
  Click outside to hide the comparison bar
  Compare