“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ”

✔ Επιδότηση έως 85%

✔ Δεν απαιτείται δανεισμός

✔ Οι αιτήσεις ξεκινούν τον Δεκέμβριο

Ανακαινίζετε – Αυτονομείτε ενεργειακά το σπίτι σας

εξοικονομώντας χρήματα

✔ ΔΩΡΕΑΝ Η ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ

✔ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΥΤΟΝΌΜΗΣΗ ΚΤΙΡΊΟΥ

Το νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ“, πέρα από τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, θα επιδοτεί και έργα που συνδέονται με την ενεργειακή αυτονομία κτιρίων, όπως εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

Η ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση – στόχος του νέου προγράμματος εξοικονομώ – αυτονομώ είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Οι βασικές διαφορές με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Β’  Κύκλος» είναι, μεταξύ άλλων, διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγησης, ενεργειακό premium +10 για κατηγορίες Η και Ζ με αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β, COVID-19 premium +10%, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες, άρση περιορισμού μιας αίτησης ανά ωφελούμενο, νέες επιπλέον κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων/δαπανών, παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας και έξυπνων συστημάτων (Smart Home), επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις (πολυκατοικίες), ενισχυμένα κίνητρα για πολυκατοικίες.

3. Ενεργειακός στόχος –

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις Επιλέξιμων Μεμονομένων Διαμερισμάτων ή Μονοκατοικιών

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η Αίτηση πολυκατοικίας που συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Προϋποθέσεις Επιλέξιμων Πολυκατοικιών Τύπου Α

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας.
 5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Αίτηση πολυκατοικίας που περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. (Χωρίς δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.) 

Προϋποθέσεις Επιλέξιμων Πολυκατοικιών Τύπου Β

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) συνδεδεμένο με τον ως άνω ΑΦΜ πολυκατοικίας.
 5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Επισημαίνεται πως σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

1.1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που κατά το έτος αναφοράς η κατοικία:

 1. Ενοικιάζεται / διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση
 2. Είναι κενή
 3. Δεν υπήρχε

εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες:

Σημειώσεις περι τον άνωθι πίνακα:

 1. Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς. Ειδικά στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αυτή τεκμηριώνεται με αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία, το εισόδημα θεωρείται μηδέν (κατηγορία 1).
 2. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα».
 3. Εάν ο αιτών (στην περίπτωση οικογένειας/ΜΣΣ, ή/και η σύζυγος/ΜΣΣ) είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, το εισόδημα για την κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος επιβολής εισφοράς» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβληθεί στην Ελλάδα και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του για το έτος αναφοράς.
 4. Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο:

Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες στα πλαίσια των Προϋποθέσεων για την υποβολή αιτήσεων που αναφέρονται εδώ και του συνόλου της επιχορήγησης που αναφέρεται εδώ.

Ειδικές Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Περιορισμός μίας (1) αίτησης ανά κατοικία: Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α) του τρέχοντος Κύκλου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνο αίτηση.

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο.

Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί.

Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα και πραγματοποιείται από το Δικαιούχο πριν την έκδοση της οικείας απόφασης υπαγωγής.

#17955Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας»
 2. Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
 3. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
 4. Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον πίνακα εδώ.
 5. Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και περιλαμβάνει μόνο παρεμβάσεις των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας σύμφωνα με τον πίνακα εδώ, χωρίς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Β θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένο με τον άνω ΑΦΜ.
 2. Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, όπως περιγράφονται στην ενότητα εδω, και σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται η επιχορήγηση.
 3. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

1.2 Εναρξη επιλεξιμοτητασ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου.

Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. επιλεξιμος προϋπολογισμος

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών για τις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων και τις υποκατηγορίες τους, που αναλύθηκαν παραπάνω, φαίνονται στον και παρουσιάζονται, ανά κατηγορία δαπάνης, βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών.

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο (όχι κτηριακή μονάδα), ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 20 kW, πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη συνθήκη: η ονομαστική θερμική ισχύς (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου.

Σε περίπτωση που στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνεται και η παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, τα ανώτατα όρια δαπάνης των υποκατηγοριών 3.B έως 3.Δ προσαυξάνονται κατά 1.500€ για τις κατηγορίες ισχύoς I-IV, κατά 2.200€ για τις κατηγορίες ισχύος V-VI, και κατά 3.000€ για τις κατηγορίες ισχύος VII-VIII, χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 25.000€.

Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται επιλέξιμη δαπάνη στην υποκατηγορία 4.Α και  στην υποκατηγορία 4.Β μειώνονται κατά 1.500€ το ανώτατο όριο ανά αίτηση και κατά 3.000€ το ανώτατο όριο για πολυκατοικία.

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
Περιορισμοί

(1) Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε.

(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.

(3) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή μόνο υαλοπινάκων)

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β)

(5) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων)

(6) Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται μόνον οι περιπτώσεις θερμομόνωσης του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

(7) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι

(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις

(9) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάμου καύσης, το οποίο μετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιμη παρέμβαση στις Περιφερειακές ενότητες : ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

(10) Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων.

(11) Παρέμβαση μη επιλέξιμη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β

(12) Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β

(13) Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη, εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

(14) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4

(15) Παρέμβαση επιλέξιμη μόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος

(16) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιλέγεται κατηγορία Ι.

(17) Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.

(18) Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην υποκατηγορία 3.Α

Σημαντικές σημειώσεις

1.  Στις δαπάνες των ανωτέρω πινάκων ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν:

Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως:

 • εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος (π.χ. ειδικοί αποστάτες , ταινίες αεροστεγανότητας κ.λπ.)
 • σκαλωσιές
 • επιχρίσματα
 • μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο
  οποίο έγινε η παρέμβαση
 • εργασίες αποξηλώσεων/καθαιρέσεων και η εναλλακτική
  διαχείριση των παραγόμενων από αυτές αποβλήτων
 • σήτες
 • απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης (συμπεριλαμβανομένων του κόστους του θερμομονωτικού υλικού, της κόλλας και των βυσμάτων, του υαλοπλέγματος, του ασταριού και του επιχρίσματος, των οδηγών εκκίνησης και των λοιπών απαραίτητων τεμαχίων, όπως π.χ. γωνιόκρανα, κ.τ.λ., καθώς και το κόστος της εργασίας)
 • τυχόν μικροεργασίες υποστήριξης της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις, με τα απαραίτητα υλικά)
 • απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών)
 • ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
 • λοιπά αναγκαία συμπληρωματικά κόστη υλικών και εγκατάστασης (όπως η προμήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων, η προμήθεια και τοποθέτηση καπνοδόχου ανά διάμετρο σωλήνωσης, η προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών παρελκομένων εξαρτημάτων λεβητοστασίου ανά εγκατεστημένη ισχύ συστήματος, κ.α.)

2.  Το κόστος εργασίας που γίνεται στο πλαίσιο των επιλέξιμων παρεμβάσεων και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που βάσει της κείμενης νομοθεσίας (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

3.  Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί ότι βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), οι προμηθευτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.

4.  Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α το κόστος των κοινόχρηστων δαπανών επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων.
Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α, επιλέξιμο για το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

– τα 50.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,

– τα 80.000 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Όλες οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

3. Ενεργειακοσ στοχοσ

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση
  κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Επιπρόσθετα, τα υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Τέλος επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) -συλλογή και παράδοση- των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) (π.χ. κουφώματα, λέβητες, υαλοπίνακες κ.α.) σε νομίμως αποδεκτούς χώρους παράδοσης Α.Ε.Κ.Κ. από τους διαχειριστές (ανάδοχοι ή ο κύριος του έργου) Α.Ε.Κ.Κ., όπως αυτά καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) Κ.Υ.Α.

3.1 Επιλεξιμες Παρεμβασεις

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε:

 • Κουφώματα/Συστήματα σκίασης/αερισμού
 • Θερμομόνωση
 • Συστήματα Θέρμανση Ψύξης
 • Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Φωτοβοτλαϊκά Συστήματα
 • Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Συσσωρευτές)
 • Σημεία Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητου Οχήματος
 • Συσκευές Διαχείρησης Ενέργειας (Smart Home),
 • Αναβάθμιση Ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση Φωτισμού
Περιορισμοί

(1) Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε.

(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.

(3) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή μόνο υαλοπινάκων)

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β)

(5) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων)

(6) Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται μόνον οι περιπτώσεις θερμομόνωσης του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

(7) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι

(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις

(9) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάμου καύσης, το οποίο μετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιμη παρέμβαση στις Περιφερειακές ενότητες : ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

(10) Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων.

(11) Παρέμβαση μη επιλέξιμη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β

(12) Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β

(13) Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη, εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

(14) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4

(15) Παρέμβαση επιλέξιμη μόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος

(16) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιλέγεται κατηγορία Ι.

(17) Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.

(18) Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην υποκατηγορία 3.Α

👉 Περιγραφή των επιλέξιμων παρεμβάσεων

Αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Εφαρμογής Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Εφόσον η κατοικία κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία μεγαλύτερη ή ίση από Β+ επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας (Net-Metering). Μάθετε περισσότερα για την εγκατάσταση net-metering από την Cocoon Ecoclima.

Αντλιεσ θερμοτητασ apolloteck

Επιλέξτε την αντλία θερμότητας Apolloteck Elementar που ταιριάζει στις ανάγκες σας, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

5,642.00 με ΦΠΑ
6,568.00 με ΦΠΑ
6,658.00 με ΦΠΑ
6,777.00 με ΦΠΑ
6,838.00 με ΦΠΑ
6,986.00 με ΦΠΑ

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία», έτσι ώστε να
γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα:

 1. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. 
 2. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. 
 3. Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019.
 4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) τους.
 5. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου
 6. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης-Αυτονόμησης.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία (Τύπος Α/Τύπος Β)

Θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β, την πραγματοποίηση παρεμβάσεων, τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και τη σχετική εξουσιοδότησή του για την υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Στην περίπτωση Πολυκατοικίας Τύπου Β η Ιδιωτική Συμμετοχή θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια (βλ. ενότητα 4.2).

👉 Η επιλογή Ιδίων Κεφαλαίων είναι αμετάκλητη και δεν αλλάζει στη συνέχεια.

👉 Μία αίτηση θεωρείται «υποβληθείσα» όταν αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση.

👉 Υποβληθείσες αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Ίδια Κεφάλαια, οδηγούνται άμεσα «προς Υπαγωγή».

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του προγράμματος, ήτοι ποσού € 850 εκατ.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος.

Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα οριστεί διαδοχικά ανά Περιφέρειες.

COCOON ECOCLIMA

Στην Cocoon Ecoclima αναλαμβάνουμε να προετοιμάσουμε για σας την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό κόστους των επιλέξιμων δαπανών και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχετε με την υλοποίησή τους, αλλά και να σας καθοδηγήσουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

τηλεφωνα
επικοινωνιασ

+30 211 710 9382

+30 211 710 9383


  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  Πώς αποδεικνύεται η νομιμότητα της κατοικίας;

  Η νομιμότητα της κατοικίας αποδεικνύεται βάσει οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

  Επιλέξιμες είναι και οι κατοικίες της παρ.2, του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017)

  Πότε θεωρείται πως γίνεται κύρια χρήση της κατοικίας;

  Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το «έτος αναφοράς» του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2019). Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας

  Ειδικά στην αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β που αφορά αποκλειστικά κοινόχρηστες
  παρεμβάσεις, η χρήση κατοικίας των διαμερισμάτων προκύπτει από το πρακτικό της γενικής συνέλευσης σε συνδυασμό με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  Από ποιά ημερομηνία και μετά ισχύει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) ;

  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017).

  Η επιλέξιμη κατοικία έχει περισσότερο από έναν δικαιούχο, ποιός υποβάλλει την αίτηση;

  Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

  Πώς υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα;

  Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος TAXIS και αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση.

  Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο σε «οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήματα, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδημα της οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω.

  Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (με προστατευόμενα τέκνα), το εισόδημα του ενδιαφερόμενου συν το τυχόν εισόδημα των τέκνων λογίζεται ως οικογενειακό και βάσει αυτού πραγματοποιείται η κατάταξή του στις κατηγορίες του πίνακα.

  Εάν στα πλαίσια έγγαμης σχέσης ή ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης το οποίο δηλώνεται στο φορολογικό Μητρώο του TAXIS, υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις φορολογίας, γίνεται η άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων και η αναγωγή τους σε «οικογενειακό εισόδημα».