Αυτοπαραγωγή ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό

Net Metering για αγρότες

Εξοικονομήστε χρήματα με αυτοπαραγωγή ενέργειας - Net Metering για αγρότες

Εγκαθιστούμε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που παράγει ενέργεια, ο οποίος αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης και τροφοδοτεί το συνδεδεμένο κτήσμα μας. 

Η παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε (πλεονάζουσα), εγχέεται στο δίκτυο του Παρόχου, ενώ, αν η παραγόμενη ενέργεια δεν επαρκεί να καλύψει την κατανάλωσή μας, απορροφούμε ενέργεια από το δίκτυο του Παρόχου.

Η καταμέτρηση και των τριών ποσοτήτων ενέργειας, παραγόμενηεγχεόμενη και απορροφώμενη, καταγράφεται από δύο διαφορετικούς μετρητές.

– Η παραγόμενη, από μετρητή που συνδέεται με το φωτοβολταϊκό σύστημα (μετρητής1) και εγκαθίσταται μαζί με το φωτοβολταϊκό σταθμό.

– Η εγχεόμενη και η απορροφώμενη, με μετρητή διπλής κατεύθυνσης (μετρητής2), ο οποίος παρέχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

net metering για αγρότες diagram greek

Αν η ενέργεια που παράγουμε είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση που έχουμε, τότε η πλεονάζουσα αποθηκεύεται στον Προμηθευτή και μπορούμε να το καταναλώσουμε μελλοντικά.

Ο συμψηφισμός που διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μας είναι ενεργειακός.

Μετριέται η ποσότητα εγχεόμενης και απορροφώμενης ενέργειας.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η απορροφώμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της εγχεόμενης, τότε πληρώνουμε στον Πάροχο τη διαφορά.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η εγχεόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της απορροφώμενης, τότε η πλεονάζουσα μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό μας και μπορούμε να την καταναλώσουμε οποτεδήποτε έχουμε κατανάλωση μεγαλύτερη της παραγωγής (μέρες χωρίς ηλιοφάνεια ή τη νύχτα που δεν παράγουμε ενέργεια).

Η πλεονάζουσα ενέργεια μεταφέρεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για συνολικά τρία χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όταν η παραγωγή θα είναι μικρότερη της κατανάλωσης και αυτό επαναλαμβάνεται ανά τριετία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Μετά τη λήξη της τριετίας τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια, δεν μεταφέρεται σε επόμενο λογαριασμό, ούτε υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή.

Γι΄ αυτό και χρήσιμο είναι να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που να μπορεί να παράξει περίπου όση ενέργεια καταναλώνουμε σε ετήσια βάση ή λίγο λιγότερη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που στο μέλλον οι ενεργειακές ανάγκες μας αυξηθούν, να αυξήσουμε την ισχύ της εγκατάστασής μας.

Από το 2019 επιτρέπεται η αποθήκευση με μπαταρίες της πλεονάζουσας ενέργειας από τον αυτοπαραγωγό.  Ωστόσο εμείς στην Cocoon Ecoclima δεν προτείνουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση (μπαταρίες), επειδή το όφελος θα είναι απειροελάχιστο και η επένδυση σε μπαταρίες θα αυξήσει σημαντικά τα χρόνια απόσβεσης του συστήματος.

Μπορεί να τοποθετηθεί επί κτιρίων, σε δώματαπέργκολες και στέγες, ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, όπως αποθήκες, κλπ.

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης.

Το σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτεί.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού* με τον οποίο, ένας φωτοβολταικός σταθμός μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικές εγκαταστάσεις του ίδιου αυτοπαραγωγού και η ενέργεια που παράγεται, καταναλώνεται από αυτές τις εγκαταστάσεις,  για την κάλυψη όλων των αναγκών του.

* Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από ένα  φωτοβολταϊκό σύστημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, χωρίς αυτές απαραίτητα να συνδέονται ηλεκτρολογικά με τον σταθμό παραγωγής ή να βρίσκονται στον ίδιο ή όμορο χώρο, αρκεί και ο σταθμός παραγωγής και οι συνδεδεμένες εγκαταστάσεις να βρίσκονται εντός της ίδιας Περιφέρειας, να είναι επ’ ονόματι του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου και να έχουν τον ίδιο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

– Σημαντική μείωση έως μηδενισμό στην αξία του ρεύματος. Το ποσό αυτό σχεδόν μηδενίζεται εφόσον παράγουμε ίση ή και μεγαλύτερη ενέργεια απ΄ όση καταναλώνουμε.

– Σημαντική μείωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρέωση Διανομής, Μεταφοράς και ΕΤΜΕΑΡ) βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

– Σημαντική μείωση στην ΥΚΩ, η οποία υπολογίζεται βάσει της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

– Χωρίς μείωση στα πάγια (δημοτικά τέλη και ΕΡΤ).

– Σημαντική μείωση στον ΦΠΑ, εφόσον υπολογίζεται επί νέου μειωμένου συνολικού ποσού.

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής  τα 20 kW ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 20 kW.

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης,  η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 1 MW.

Στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής τα 10 kW, και ειδικά για την Κρήτη τα 20 kW, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 10 kW ή των 20 kW αντίστοιχα.

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης, η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

net metering για αγρότες

– Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. (Οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες)

– Το κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με μία παροχή κατανάλωσης (ένα μετρητή), δηλαδή, αν σε ένα οίκημα υπάρχουν δύο παροχές, θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο ξεχωριστά Net Metering.

– Το φωτοβολταΪκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης)

– Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.

– Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

– Θα πρέπει να εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη από μηχανικό, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την ετήσια κατανάλωση του κτήσματος, μελετώντας λογαριασμούς ρεύματος του προηγούμενου έτους,
  • Τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης και
  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού συστήματος και να επιλεγεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες κατανάλωσης.

– Στη συνέχεια ο μηχανικός υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια μονάδα ΔΕΔΔΗΕ και όταν εγκριθεί, υπογράφεται σύμβασης σύνδεσης.

– Ο αυτοπαραγωγός μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, υποβάλλει αίτηση στον Προμηθευτή του για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός λίγων  ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

-Η Σύμβαση Συμψηφισμού ισχύει για 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

– Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

– Ομοίως, σε περίπτωση αλλαγής του συμβεβλημένου πελάτη της εγκατάστασης κατανάλωσης, συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

– Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση μετάβασης λειτουργούντος φωτοβολταϊκού συστήματος που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β’ 1079/2009) στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με Net Metering.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού είναι να καταγράφεται τόσο η εισερχόμενη ενέργεια (ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο) όσο και η εξερχόμενη ενέργεια (ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο). Οπότε, εάν ο υφιστάμενος μετρητής της παροχής Η/Ε δεν διαθέτει ήδη τη δυνατότητα αυτή, αντικαθίσταται με νέο μετρητή διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής. Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση και δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας.

– Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. (Οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες)

– Το κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με μία παροχή κατανάλωσης (ένα μετρητή), δηλαδή, αν σε ένα οίκημα υπάρχουν δύο παροχές, θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο ξεχωριστά Net Metering.

– Το φωτοβολταΪκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης)

– Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.

– Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

-Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τις ημερομηνίες προγραμματισμένης καταμέτρησης που αναγράφονται στους λογαριασμούς.

– Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης.

– Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

– Η συνύπαρξη δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων στον ίδιο αριθμό παροχής δεν είναι επιτρεπτή.

–  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικούς μετρητές.

– Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς παραγωγής μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης είναι δυνατή, μετά την υποβολή νέου αιτήματος,τη χορήγηση νέας Προσφοράς Σύνδεσης και τη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθεί τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του σταθμού παραγωγής.

Στην Cocoon Ecoclima, μπορούμε να σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, ενώ η πολυετής πείρα μας και η τεχνογνωσία, με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα και τη βέλτιστη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού, από την αίτηση/υποβολή φακέλου στον πάροχο και την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, συνδεδεμένου με τον πάροχο (ΔΕΗ, ΗΡΩΝ κ.λ.π.), ενώ η επιλογή των αρτιότερων ποιοτικά υλικών και εξαρτημάτων, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της επένδυσής σας για πάρα πολλά χρόνια.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εγκατάσταση σε στέγη ή επί εδάφους καθώς και τεχνική υποστήριξη, στις καλύτερες τιμές με πανελλαδική κάλυψη.

Διαθέτουμε περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία με μηδενική έκλυση διοξειδίου του άνθρακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και να σας προτείνουμε λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, στα τηλέφωνα 211 7109382 – 7109383, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις μας, Δημαράκη 20 Βοτανικός.

 

Αυτοπαραγωγή ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό

VIRTUAL Net Metering για αγρότες

Εξοικονομήστε χρήματα με αυτοπαραγωγή ενέργειας

Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από ένα  φωτοβολταϊκό σύστημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, χωρίς αυτές απαραίτητα να συνδέονται ηλεκτρολογικά με τον σταθμό παραγωγής ή να βρίσκονται στον ίδιο ή όμορο χώρο, αρκεί και ο σταθμός παραγωγής και οι συνδεδεμένες εγκαταστάσεις να βρίσκονται εντός της ίδιας Περιφέρειας, να είναι επ’ ονόματι του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου και να έχουν τον ίδιο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ένας αγρότης μπορεί, με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος,  να συμψηφίσει τις καταναλώσεις σε διάσπαρτες εγκαταστάσεις του, θερμοκήπια, αποθήκες, χωράφια, κλπ.

Δικαίωμα ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό έχουν οι αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής σε αυτό από τον αρμόδιο φορέα), που, είτε έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Εγκαθίσταται ένας φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής, επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, όπως θερμοκήπια, αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ., που παράγει ενέργεια, ο οποίος συνδέεται με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης και αντιστοιχίζεται με ανάλογο αριθμό μετρητών κατανάλωσης και τροφοδοτεί τις συνδεδεμένες εγκαταστάσεις.

Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου.

Ο συμψηφισμός που διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μας είναι ενεργειακός.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η απορροφώμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της εγχεόμενης, τότε πληρώνουμε στον Πάροχο τη διαφορά.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η εγχεόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της απορροφώμενης, τότε η πλεονάζουσα μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό μας ως εγχυθείσα ενέργεια.

Η διαδικασία, εφόσον παραμένει πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας, επαναλαμβάνεται σε επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς λοιπών συμψηφιζομένων καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού, μέχρι το μηδενισμό του, ή άλλως την πίστωση του υπολειπόμενου μέρους, ως πρόσθετη εγχυθείσα ενέργεια, σε νέο κύκλο εκκαθαριστικών λογαριασμών.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης. Με τη λύση ή τη λήξη της, διενεργείται εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας ενέργειας στο δίκτυο διανομής από την μονάδα παραγωγής και ταυτόχρονη έκτακτη καταμέτρηση της απορροφηθείσας ενέργειας από το δίκτυο διανομής όλων των συμψηφιζομενων καταναλώσεων, από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου και έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών λογαριασμών τους. Τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) από τον συμψηφισμό δεν πιστώνεται σε επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή.

Ο αυτοπαραγωγός έχει την υποχρέωση της εμπρόθεσμης εξόφλησης κάθε εκδιδόμενου χρεωστικού εκκαθαριστικού λογαριασμού για όλες τις καταναλώσεις του που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, ανεξαρτήτως ενδεχόμενης αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους.

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής  τα 20 kW ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 20 kW.

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης,  η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 1 MW.

Στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής τα 10 kW, και ειδικά για την Κρήτη τα 20 kW, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 10 kW ή των 20 kW αντίστοιχα.

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης, η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

– Για τις καταναλώσεις που δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται κανονικά όπως σε όλους τους καταναλωτές.

– Για την κατανάλωση που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής:

  • Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό επί της συνολικής κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας, ήτοι «Απορροφηθείσα + Παραχθείσα – Εγχυθείσα» ενέργεια, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Στην περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, το σύνολο της παραχθείσας και εγχυθείσας ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνο στην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).
  • Οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, Χρήσης Συστήματος, Χρήσης Δικτύου και οι λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

– Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής κατανάλωσης στο όνομα του αυτοπαραγωγού, δηλαδή το ίδιο φυσικό/νομικό πρόσωπο έχει επ’ ονόματί του τόσο το σταθμό παραγωγής όσο και τις παροχές κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό (τουλάχιστον μία παροχή).

– ‘Ολες οι προς συμψηφισμό καταναλώσεις να αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις αποκλειστικά αγροτικών χρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει στην κυριότητά του τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε να έχει τη νόμιμη χρήση αυτού (πχ μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

– Όλες οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης καθώς και η παροχή του σταθμού παραγωγής πρέπει:

  • Να είναι στο όνομα του αυτοπαραγωγού (στο ίδιο ΑΦΜ)
  • Να εκπροσωπούνται από τον ίδιο Προμηθευτή,
  • Να ανήκουν στο δίκτυο του ίδιου Διαχειριστή

ν ο σταθμός συνδέεται στη χαμηλή τάση, τότε υποχρεωτικά όλες οι προς συμψηφισμό παροχές να συνδέονται στο επίπεδο χαμηλής τάσης. Αντίστοιχος περιορισμός στην περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται στη μέση τάση δεν υφίσταται. Οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης μπορούν να συνδέονται είτε στη ΜΤ είτε στη ΧΤ.

– Ειδικά στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο επιτρέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού, ο οποίος συνδέεται στο Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ), με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης (XT). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συντελεστής αναγωγής της εγχυθείσας ενέργειας, στον υπολογισμό του οποίου συνεκτιμώνται οι τεχνικές απώλειες επί του Δικτύου XT.

– Να βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και επιπλέον για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά θα πρέπει ο σταθμός παραγωγής και οι προς συμψηφισμό παροχές να βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρολογικό σύστημα.

– Να μην υπεισέρχονται στη διενέργεια έτερου συμψηφισμού («Ειδικό πρόγραμμα στεγών», ενεργειακός συμψηφισμός ή εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός)

– Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αν υπάρχουν να έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.

–  Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ανά αυτοτελές ακίνητο. Ως αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων τους, γενόμενη μετά τις 23.1.2018, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο ν.4513/2018.

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης χαμηλής τάσης, η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή), ενώ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης μέσης τάσης, η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην έδρα της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης σύνδεσης, θα υποβάλλονται στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ.

– Με την αίτηση συνυποβάλλεται οικονομοτεχνική μελέτη από κατάλληλης ειδικότητας μηχανικό για τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.  Για την διαστασιολόγηση του σταθμού παραγωγής είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες καταναλώσεις των προς συμψηφισμό εγκαταστάσεων κατανάλωσης. Η ετήσια παραγόμενη από το σταθμό ενέργεια συνιστάται να μην υπερβαίνει τις συνολικές ετήσιες καταναλώσεις που συμψηφίζονται.

– Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο αυτοπαραγωγός δηλώνει τα στοιχεία των παροχών κατανάλωσης που επιθυμεί να εντάξει στον συμψηφισμό. Τα στοιχεία των προς συμψηφισμό καταναλώσεων δηλώνονται και στο Προσάρτημα της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, που ο αυτοπαραγωγός υπογράφει με τον Προμηθευτή της επιλογής του. Ο αυτοπαραγωγός διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει το Προσάρτημα της Σύμβασης, υποβάλλοντας προς τον Προμηθευτή νέα δήλωση παροχών.

– Η Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής και λύεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση της ως άνω 25ετίας

– Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή της εγκατάστασης παραγωγής ή/και όλων των εγκαταστάσεων κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

– Επιτρέπεται η μετάβαση από τις διατάξεις του ενεργειακού συμψηφισμού, στις διατάξεις του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται Σύμβαση, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού.

– Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή η ένταξη μιας παροχής κατανάλωσης σε περισσότερα του ενός συστήματα ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

– Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς παραγωγής μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης θα είναι δυνατή, στο ίδιο επίπεδο τάσης, μετά την υποβολή νέου αιτήματος, τη χορήγηση νέας Προσφοράς Σύνδεσης και τη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθεί τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του σταθμού παραγωγής.

– Η μετάβαση λειτουργούντων συστημάτων που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του «Ειδικού Προγράμματος στεγών» καθώς και από τον ενεργειακό συμψηφισμό στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό είναι επιτρεπτή για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικώς συναφθείσας Σύμβασης Συμψηφισμού.

– Οι αυτοπαραγωγοί με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό οφείλουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση του σταθμών παραγωγής και να μεριμνήσουν για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών, εγκρίσεων ή άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων, τις οποίες οφείλουν να προσκομίσουν στον Διαχειριστή του Δικτύου, όποτε απαιτείται.

net metering για αγρότες

Στην Cocoon Ecoclima, μπορούμε να σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, ενώ η πολυετής πείρα μας και η τεχνογνωσία, με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα και τη βέλτιστη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού, από την αίτηση/υποβολή φακέλου στον πάροχο και την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, συνδεδεμένου με τον πάροχο (ΔΕΗ, ΗΡΩΝ κ.λ.π.), ενώ η επιλογή των αρτιότερων ποιοτικά υλικών και εξαρτημάτων, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της επένδυσής σας για πάρα πολλά χρόνια.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εγκατάσταση σε στέγη ή επί εδάφους καθώς και τεχνική υποστήριξη, στις καλύτερες τιμές με πανελλαδική κάλυψη.

Διαθέτουμε περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία με μηδενική έκλυση διοξειδίου του άνθρακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και να σας προτείνουμε λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, στα τηλέφωνα 211 7109382 – 7109383, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις μας, Δημαράκη 20 Βοτανικός.