Αυτοπαραγωγή ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό

Net Metering για επιχειρήσεις

Εξοικονομήστε χρήματα με αυτοπαραγωγή ενέργειας

Το Net Metering για επιχειρήσεις είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μέσω φωτοβολταϊκών, να συνδέονται με το δίκτυο και να συμψηφίζουν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια.  Ο ενεργειακός συμψηφισμός συνίσταται στην ισορροπία παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας στην εγκατάσταση. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύψουν ένα μερίδιο της κατανάλωσής τους με ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν, με οικονομικά οφέλη και προστασία από μελλοντικές αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ενέργεια που παράγεται και δεν καταναλώνεται αποθηκεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

Εγκαθιστούμε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που παράγει ενέργεια, ο οποίος αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης και τροφοδοτεί το συνδεδεμένο κτίσμα μας.

Η παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε (πλεονάζουσα), εγχέεται στο δίκτυο του Παρόχου, ενώ, αν η παραγόμενη ενέργεια δεν επαρκεί να καλύψει την κατανάλωσή μας, απορροφούμε ενέργεια από το δίκτυο του Παρόχου.

Η καταμέτρηση και των τριών ποσοτήτων ενέργειας, παραγόμενηεγχεόμενη και απορροφώμενη, καταγράφεται από δύο διαφορετικούς μετρητές.

– Η παραγόμενη, από μετρητή που συνδέεται με το φωτοβολταϊκό σύστημα (μετρητής1) και εγκαθίσταται μαζί με το φωτοβολταϊκό σταθμό.

– Η εγχεόμενη και η απορροφώμενη, με μετρητή διπλής κατεύθυνσης (μετρητής2), ο οποίος παρέχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

net metering diagram greek

Αν η ενέργεια που παράγουμε είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση που έχουμε, τότε η πλεονάζουσα αποθηκεύεται στον Προμηθευτή και μπορούμε να το καταναλώσουμε μελλοντικά.

Ο συμψηφισμός που διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μας είναι ενεργειακός.

Μετριέται η ποσότητα εγχεόμενης και απορροφώμενης ενέργειας.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η απορροφώμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της εγχεόμενης, τότε πληρώνουμε στον Πάροχο τη διαφορά.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η εγχεόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της απορροφώμενης, τότε η πλεονάζουσα μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό μας και μπορούμε να την καταναλώσουμε οποτεδήποτε έχουμε κατανάλωση μεγαλύτερη της παραγωγής (μέρες χωρίς ηλιοφάνεια ή τη νύχτα που δεν παράγουμε ενέργεια).

Η πλεονάζουσα ενέργεια μεταφέρεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για συνολικά τρία χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όταν η παραγωγή θα είναι μικρότερη της κατανάλωσης και αυτό επαναλαμβάνεται ανά τριετία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Μετά τη λήξη της τριετίας τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια, δεν μεταφέρεται σε επόμενο λογαριασμό, ούτε υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή.

Γι΄ αυτό και χρήσιμο είναι να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που να μπορεί να παράξει περίπου όση ενέργεια καταναλώνουμε σε ετήσια βάση ή λίγο λιγότερη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που στο μέλλον οι ενεργειακές ανάγκες μας αυξηθούν, να αυξήσουμε την ισχύ της εγκατάστασής μας.

Από το 2019 επιτρέπεται η αποθήκευση με μπαταρίες της πλεονάζουσας ενέργειας από τον αυτοπαραγωγό.  Ωστόσο εμείς στην Cocoon Ecoclima δεν προτείνουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση (μπαταρίες), επειδή το όφελος θα είναι απειροελάχιστο και η επένδυση σε μπαταρίες θα αυξήσει σημαντικά τα χρόνια απόσβεσης του συστήματος.

Μπορεί να τοποθετηθεί επί κτιρίων, σε δώματαπέργκολες και στέγες, ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, όπως αποθήκες, κλπ.

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης.

Το σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτεί.

– Σημαντική μείωση έως μηδενισμό στην αξία του ρεύματος. Το ποσό αυτό σχεδόν μηδενίζεται εφόσον παράγουμε ίση ή και μεγαλύτερη ενέργεια απ΄ όση καταναλώνουμε.

– Σημαντική μείωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρέωση Διανομής, Μεταφοράς και ΕΤΜΕΑΡ) βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

– Σημαντική μείωση στην ΥΚΩ, η οποία υπολογίζεται βάσει της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

– Χωρίς μείωση στα πάγια (δημοτικά τέλη και ΕΡΤ).

– Σημαντική μείωση στον ΦΠΑ, εφόσον υπολογίζεται επί νέου μειωμένου συνολικού ποσού.

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής  τα 20 kW ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 20 kW.

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης,  η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 1 MW.

Στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής τα 10 kW, και ειδικά για την Κρήτη τα 20 kW, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 10 kW ή των 20 kW αντίστοιχα.

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης, η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

– Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. (Οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες)

– Το κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με μία παροχή κατανάλωσης (ένα μετρητή), δηλαδή, αν σε ένα οίκημα υπάρχουν δύο παροχές, θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο ξεχωριστά Net Metering.

– Το φωτοβολταΪκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης)

– Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.

– Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

– Θα πρέπει να εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη από μηχανικό, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την ετήσια κατανάλωση του κτήσματος, μελετώντας λογαριασμούς ρεύματος του προηγούμενου έτους,
  • Τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης και
  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού συστήματος και να επιλεγεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες κατανάλωσης.

– Στη συνέχεια ο μηχανικός υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια μονάδα ΔΕΔΔΗΕ και όταν εγκριθεί, υπογράφεται σύμβασης σύνδεσης.

– Ο αυτοπαραγωγός μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, υποβάλλει αίτηση στον Προμηθευτή του για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός λίγων  ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

-Η Σύμβαση Συμψηφισμού ισχύει για 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

– Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

– Ομοίως, σε περίπτωση αλλαγής του συμβεβλημένου πελάτη της εγκατάστασης κατανάλωσης, συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

– Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση μετάβασης λειτουργούντος φωτοβολταϊκού συστήματος που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β’ 1079/2009) στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με Net Metering.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού είναι να καταγράφεται τόσο η εισερχόμενη ενέργεια (ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο) όσο και η εξερχόμενη ενέργεια (ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο). Οπότε, εάν ο υφιστάμενος μετρητής της παροχής Η/Ε δεν διαθέτει ήδη τη δυνατότητα αυτή, αντικαθίσταται με νέο μετρητή διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής. Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση και δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014–2020 το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προσκαλεί τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης για δύο Δράσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η επιδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού Net Metering για εξοικονόμηση χρημάτων ως 70% στο λογαριασμό του ρεύματος.

– Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. (Οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες)

– Το κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με μία παροχή κατανάλωσης (ένα μετρητή), δηλαδή, αν σε ένα οίκημα υπάρχουν δύο παροχές, θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο ξεχωριστά Net Metering.

– Το φωτοβολταΪκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης)

– Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.

– Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

-Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τις ημερομηνίες προγραμματισμένης καταμέτρησης που αναγράφονται στους λογαριασμούς.

– Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης.

– Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

– Η συνύπαρξη δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων στον ίδιο αριθμό παροχής δεν είναι επιτρεπτή.

–  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικούς μετρητές.

– Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς παραγωγής μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης είναι δυνατή, μετά την υποβολή νέου αιτήματος,τη χορήγηση νέας Προσφοράς Σύνδεσης και τη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθεί τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του σταθμού παραγωγής.

Στην Cocoon Ecoclima, μπορούμε να σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, ενώ η πολυετής πείρα μας και η τεχνογνωσία, με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα και τη βέλτιστη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού, από την αίτηση/υποβολή φακέλου στον πάροχο και την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, συνδεδεμένου με τον πάροχο (ΔΕΗ, ΗΡΩΝ κ.λ.π.), ενώ η επιλογή των αρτιότερων ποιοτικά υλικών και εξαρτημάτων, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της επένδυσής σας για πάρα πολλά χρόνια.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εγκατάσταση σε στέγη ή επί εδάφους καθώς και τεχνική υποστήριξη, στις καλύτερες τιμές με πανελλαδική κάλυψη.

Διαθέτουμε περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία με μηδενική έκλυση διοξειδίου του άνθρακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και να σας προτείνουμε λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, στα τηλέφωνα 211 7109382 – 7109383, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις μας, Δημαράκη 20 Βοτανικός.